You are currently viewing Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā īstenoti projekti mūzikā un mākslā

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā īstenoti projekti mūzikā un mākslā

      Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fondam (VKKF) un Cēsu novada pašvaldības
atbalstam skolā esam realizējuši divus projektus, lai papildinātu skolas materiāli
tehnisko bāzi.
      Gada sākumā, veiksmīgi startējām projektu konkursa mērķprogrammās
“Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un
“Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas
Vizuāli plastiskās mākslas programmā”. Abiem iesniegtajiem projektiem saņēmām
atbalstu no VKKF, trūkstošo summu līdzfinansēja Cēsu novada pašvaldība.
      Katru gadu izvērtējam padarīto un nosakām tālākās vajadzības, lai dažādotu un
nodrošinātu kvalitatīvu ikdienas darbu skolā, tādējādi īstenojot gan skolai, gan
projektos izvirzītos mērķus un uzdevumus.
      Kā kultūrizglītības iestāde apzināmies savu nozīmīgumu vietējās kultūrvides
kopšanā un tradīciju turpināšanā savā novadā un kultūrizglītības sistēmā kopumā. Lai
palīdzētu augt un pilnveidoties jaunajiem mūziķiem un māksliniekiem, darbs pie
profesionāli sakārtotas vides un augstvērtīgas, mūsdienīgas, kvalitatīvas materiāli
tehniskās bāzes ir viena no skolas prioritātēm. Mūsu uzdevums ir radīt apstākļus, lai
skolēniem būtu pieejama kvalitatīva, mūsdienīga, profesionāla vide personības
attīstīšanai.
      Projekta ietvaros skolas materiāli tehniskā bāze ir papildināta ar Jaunām ¾
vijolēm Hidersine Viviente, flautu Trevor James Privilege, digitālajām klavierēm
Yamaha un 4 nīškārtu stellēm “Jaana” un to aprīkojumu.
      Kopējās projekta izmaksas:
      Mūzikā – 2130,00 EUR, VKKF finansējums 1200,00 EUR, Cēsu novada
pašvaldības līdzfinansējums – 930,00 EUR.
      Mākslā – 2367,00 EUR , VKKF finansējums 2000,00 EUR, Cēsu novada
pašvaldības līdzfinansējums – 367,00 EUR.
      Projekta rezultātā varēsim turpināt nodrošināt mūzikas un mākslas skolas
audzēkņus ar nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi mācību procesā, kas, savukārt,
ļaus turpināt, papildināt un pilnveidot iesāktās tradīcijas.
Projekta īstenotāji
      Projekta īstenotājs Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola, Cēsu novada
pašvaldība.
Projekta atbalstītāji:

Projektu vadītāja, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore – Aija Sila