Dokumenti

1. Attīstības plāns 2022.-2026. gadam

2. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

3.1 Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas MĀCĪBU MAKSA

3.2 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas un novēršanas nodrošināšanas kārtība

Attīstības plāns 2022.-2026. gadam

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas MĀCĪBU MAKSA

4. Iekšējās kārtibas noteikumi

5. Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

5.1. Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas IESNIEGUMS UZŅEMŠANAI UZ SAGATAVOŠANU

5.2. Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas IESNIEGUMS UZŅEMŠANAI UZ 1.KLASI

6. Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas NOLIKUMS

7. AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNS 2022./2024. m.g.

8. NOTEIKUMI “Par izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, izglītojamo atskaitīšanu”

Iekšējās kārtibas noteikumi

Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas NOLIKUMS

Kārtība, kādā tiek organizēts attālinātais mācību process Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā

AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNS 2022./2024. m.g.

NOTEIKUMI “Par izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, izglītojamo atskaitīšanu”