Dokumenti

1. Attīstības plāns 2019.-2021. gadam

2. Pielikums Nr. 2 Skolas attīstības plānam 2019.-2021.

3. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

4. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas MĀCĪBU MAKSA

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas un novēršanas nodrošināšanas kārtība

Attīstības plāns 2019.-2021. gadam

Pielikums Nr. 2 Skolas attīstības plānam 2019.-2021.

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas MĀCĪBU MAKSA

5. Iekšējās kārtibas noteikumi

6. Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

 

6.1. Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas IESNIEGUMS UZŅEMŠANAI UZ SAGATAVOŠANU

 

6.2. Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas IESNIEGUMS UZŅEMŠANAI UZ 1.KLASI

7. Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas NOLIKUMS

8. AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNS 2020./2021. m.g.

9. NOTEIKUMI “Par izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, izglītojamo atskaitīšanu”

10. NOTEIKUMI “Kārtība par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu”

Iekšējās kārtibas noteikumi

Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas NOLIKUMS

Kārtība, kādā tiek organizēts attālinātais mācību process Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā

AUDZINĀŠANAS DARBA PLĀNS 2020./2021. m.g.

NOTEIKUMI “Par izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē, izglītojamo atskaitīšanu”